Adatvédelmi Tájékoztató

ADATKEZELÉSI irányelvek

ADATKEZELŐ

Wyser Search Hungary Kft. („Wyser”)

székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.

e-mail cím: hu.privacy@gigroup.com

ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐ (DPO)

Az adatvédelmi tisztségviselő [DPO] a következő címen érhető el: IT-20124 Milanó, Piazza IV Novembre n. 5, Olaszország

e-mail cím: dpo@gigroup.com 

ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK

Az adatkezelés a pontosság, a jogszerűség, az átláthatóság és az adatminimalizálás elvén alapul. Az adatkezelés manuálisan és automatizált módon is történik, az adatok tárolása, feldolgozása és továbbítása érdekében, megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével, amelyekre vonatkozóan figyelembe vételre kerültek az észszerűségi szempontok és a technika jelenlegi állása – egyebek mellett – a rendszerek és szolgáltatások védelme, azok titkosságának, integritásának, rendelkezésre állásásának és rugalmasságának biztosítása érdekében, és azért, hogy ne valósulhasson meg adatvesztés, megsemmisülés, illetéktelen hozzáférés, a bármilyen formában történő nyilvánosságra hozatal vagy tiltott felhasználás, valamint ésszerű intézkedések kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy az adatkezelés célhoz kötöttségére tekintettel az azonnali adattörlési és helyesbítési kötelezettségének eleget tegyen.

ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintettek jogosultak az Adatkezelőtől kérni, hogy az biztosítson hozzáférést az adatokhoz, kérhetik azok törlését, helyesbítését, kiegészítését, valamint a GDPR által meghatározott esetekben azok korlátozását is.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, úgy az Érintetteknek jogában áll az adatkezelés ellen bármikor teljeskörűen vagy részlegesen tiltakozni.

A GDPR 20. cikke által meghatározott esetekben az Érintettek kérhetik az Adatkezelőtől, hogy az küldje el nekik az általa kezelt adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában, valamint azt is, hogy – amennyiben az technikailag kivitelezhető – akadályozás nélkül továbbítsa ezeket egy másik adatkezelőhöz. 

Az Érintetteknek jogában áll továbbá az illetékes felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (különösen abban a tagállamban, ahol az állandó lakóhelye van vagy ahol dolgozik vagy amely Államban az állítólagos jogsértés történt).

Ezek a jogok írásban gyakorolhatók – a kérés postai úton a fent megjelölt címre történő elküldésével vagy e-mailen annak következő címre történő elküldésével: hu.privacy@gigroup.com

VISSZAVONT HOZZÁJÁRULÁS

Az Érintettek bármikor jogosultak az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat visszavonni – a fiókjukon keresztül a myWyser e célra fenntartott területén vagy e-mailben a hu.privacy@gigroup.com e-mailcímre elküldött nyilatkozattal.

Az Érintetteknek jogában áll tiltakozni a személyes adataik közvetlen ügyfélszerzési (direkt marketing) célból történő kezelése ellen:

  • postai úton a vonatkozó nyilatkozatuk fent megadott címre történő elküldésével
  • e-mailben a vonatkozó nyilatkozatuk következő e-mailcímre történő elküldésével: privacy@gigroup.com
  • a nekik kiküldésre kerülő anyagban található linkre kattintva.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

 

Az internetes honlapunk böngészése során gyűjtött adatok

 

A jelölt a honlapon keresztül regisztrálhat a myWyser portálra:

Cél

Adatmegőrzés

Az adatkezelés célja a Jelöltek MyWyser erre fenntartott területén történő regisztrációja kutatás és kiválasztás céljából

Az adatok a társaság adatbázisába kerülnek be, és a bekerülésüktől vagy a Honlapon végzett utolsó interakciótól számított 24 hónapig kerülnek megőrzésre.

Az oldal kezdőlapján található a potenciális ügyfeleknek szóló adatkezelési szabályzat:

Cél

Adatmegőrzés

Az adatok marketing célokból kerülnek kezelésre, annak érdekében, hogy akár hagyományos akár automatizált kapcsolattartási módszerek igénybevételével tájékoztatókat és promóciós anyagokat küldhessünk a Wyser által kínált szolgáltatásokról, illetve statisztikai és/vagy piaci tanulmányokat és kutatásokat készíthessünk.

Az adatok a társaság adatbázisába kerülnek be az ügyfelek vonatkozó hozzájárulásának visszavonásig.

A honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatók: