TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban „GDPR”) 13. és 14. pontjában meghatározott feltételek alapján a Wyser Search Hungary Kft. (a továbbiakban „WYSER” vagy „Társaság”) tájékoztatja Önt a Wyser weboldalon (a továbbiakban „Weboldal”), más cégek weboldalain és közösségi oldalakon, e-mailben történő regisztráció során vagy az egyik ügynökséggel folytatott interjú alkalmával a felnőtt korú pályázók által szolgáltatott személyes adatokkal való kommunikáció és azok átadásának céljáról, módjáról és területéről.

1. A FELDOLGOZÁS CÉLJA A GI WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ, A PÁLYÁZÓK KERESÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA, ÉS A JOGALAPOK

1.1. Az Ön adatait az alábbi módokon szerezzük be:

–  amikor Ön a Wyser weboldalon

–  e-mailben

–  ügynökségeinken keresztül

–  külső weboldalakon vagy közösségi oldalakon regisztrál.

1.2. Az Ön adatait a Wyser weboldalon keresztül regisztrálás céljából dolgozzuk fel, ha válaszol egy weboldalon közzétett álláshirdetésre, vagy álláspályázóként önként jelentkezik a weboldalon.

1.3. A személyes adatainak a 1.2. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

1.4. Az Ön adatait akkor dolgozzuk fel, ha válaszol egy konkrét meghirdetett álláshelyre, illetve önkéntes pályázás esetén a pályázók keresése és kiválasztása céljából, pontosabban:

a. harmadik fél ügyfélvállalatunknál történő közvetlen elhelyezkedéshez

b. a WYSER-nél történő közvetlen elhelyezkedéshez.

Az Ön adatait azért dolgozzuk fel, hogy hagyományos vagy automatikus kapcsolatfelvételi módszerekkel üzeneteket küldhessünk Önnek, ideértve az adott álláshelyhez kapcsolódó képzési programokról szóló üzeneteket is, függetlenül attól, hogy annak finanszírozása valamelyik ügyféltársaságunk által, vagy szakmaközi finanszírozás útján történik.

Ha válaszol egy konkrét álláshirdetésre, akkor az Ön adatait a jövőbeli munkaerő-keresési és -kiválasztási eljárások céljából is feldolgozhatjuk, ha az adatok megadásakor vagy egy későbbi időpontban nem emel kifogást az ilyen adatkezelés ellen. Ha kifogásolná az ilyen adatkezelést, akkor az adatait csak azon konkrét kiválasztási eljárásban dolgozzuk fel, amelyre Ön pályázott.

1.5. A személyes adatainak az 1.4. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: szerződést megelőző intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

1.6. Az Ön adatait feldolgozhatjuk annak érdekében is, hogy jogainkat bírósági eljárásban biztosítsuk, gyakoroljuk vagy megvédjük.

1.7. A személyes adatainak a 1.6. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogos érdekünk.

Az Önre vonatkozó különleges kategóriájú személyes adatok feldolgozására alkalmazandó jogalap: a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pontja szerint jogaink bírósági eljárásban történő biztosítása, gyakorlása vagy megvédése.

2. AZ ADATKEZELÉS TOVÁBBI CÉLJAI ÉS A JOGALAPOK

2.1. Ha hozzájárulását megadja, az Ön adatait a következő további célokra is fel lehet dolgozni:

а. a WYSER által kínált szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás és reklámüzenetek (beleértve a képzési programokat, a karrierfejlesztést és a coachingot), vagy statisztikai tanulmányok, kutatások és/vagy piaci felmérések hagyományos (levélben és telefonhívásokkal) és automatizált kapcsolattartási módszerekkel (e-mail, SMS, multimédiás üzenet és azonnali üzenetküldő rendszerek)

b.а többi csoport-tagvállalat által az EU-n belül és kívül kínált szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás és reklámüzenetek (beleértve a képzési programokat, karrierfejlesztést, coachingot, áthelyezési támogatást, személyzeti keresést és kiválasztást és a vezetők keresését), statisztikai tanulmányok, kutatások és/vagy piackutatások hagyományos (levélben és telefonhívásokkal) és automatizált kapcsolattartási módszerekkel (e-mail, SMS, multimédiás üzenet és azonnali üzenetküldő rendszerek)

2.2. A személyes adatainak a 2.1. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: az Ön által a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint megadott hozzájárulás.

2.3. Természetesen az Ön adatainak a fent ismertetett célokra történő feldolgozásához adott hozzájárulása teljes mértékben opcionális. Ezért, ha Ön nem engedélyezi a fenti célokból történő adatfeldolgozást, az adatait kizárólag a fenti 1. pontban leírt célokra dolgozzuk fel.

3. A FELDOLGOZOTT ADATOK KATEGÓRIÁI, ADATFORRÁSOK ÉS A KÜLÖNLEGES ADATKATEGÓRIÁK KEZELÉSE

3.1. Csak példaként, a WYSER a személyes adatok alábbi általános kategóriáit kapja meg: keresztnév, középső név (ha van), vezetéknév, jelszó, születési idő, nemzeti azonosítószám (ha van), cím, e-mail cím és telefonos elérhetőségek, iskolai végzettség, munkatapasztalat és az önéletrajzában megadott és/vagy az egyik fióktelepünkön lefolytatott interjú során megadott egyéb információk.

3.2. A Wyser a szóban forgó adatokat Öntől és/vagy olyan harmadik felek által működtetett internetes oldalakról vagy közösségi oldalakról szerzi be, amelyeken a Wyser az álláshirdetéseit (saját vagy ügyfél-társaságai nevében) közzéteszi, vagy amelyen keresztül Ön megtekintheti a pályázói profilokat.

3.3. Ha Ön válaszol egy hirdetésre, vagy önként pályázik, akkor a weboldalon található adatlapon vagy telefonos interjú vagy valamelyik fióktelepünkön lefolytatott interjú során nyilatkozhat, hogy Ön valamelyik védett kategóriába tartozik-e. Ezek az adatok a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákba tartoznak, és a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban kerülnek feldolgozásra.

3.4. Az Önre vonatkozó különleges kategóriájú személyes adatoknak az 1.2. pontban leírt célokra történő feldolgozására alkalmazandó jogalap: az Ön által a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint megadott kifejezett hozzájárulás.

Ha nem adja meg hozzájárulását, nem tudjuk feldolgozni azon védett kategóriára vonatkozó adatokat, amelybe Ön tartozik.

3.5. Kérjük, hogy önéletrajzában ne adjon meg különleges adatkategóriákat (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra vonatkozó személyes adatok, genetikai adatok vagy biometrikus adatok, amelyek alapján a személy egyértelműen azonosítható, vagy az Ön egészségére, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok).

4. ADATMEGŐRZÉSI IDŐSZAK

4.1. Ha az adatokat a WYSER weboldalon keresztül regisztráció céljából, illetve önkéntes jelentkezés esetén az 1. pontban leírt keresési és kiválasztási célokra feldolgozzák, az adatokat a vállalati adatbázisba rögzítik, és a beviteltől vagy a weboldal utolsó elérésétől (hozzáférés, adatok frissítése vagy önéletrajzba betöltése) vagy az ügynökségekkel való legutóbbi kapcsolatfelvétel dátumától számított 24 hónapig megőrzik, kivéve, ha Ön az eredeti tárolási időszak lejártát megelőzően kérésre hozzájárul az adattárolás meghosszabbításához.

4.2. Ha az adatfeldolgozás a WYSER weboldalon történő regisztráció céljából, valamint az 1. pontban leírt keresési és kiválasztási célokra, egy konkrét álláshelyre vonatkozó hirdetésre adott válasz alapján történik, amennyiben Ön kifogást emel az adatainak jövőbeli lehetséges kiválasztás céljából történő tárolása ellen, úgy az Ön adatait a vállalati adatbázisban rögzítjük, és a kiválasztási folyamat teljes időtartama alatt, negatív eredmény esetén pedig az eljárás lezárásáig tároljuk.

4.3. Amennyiben az adatfeldolgozás az 1. pontban leírtak szerint törvényes jogok biztosításával, gyakorlásával vagy védelmével kapcsolatos célokból történik, az adatokat egy történeti archívumba rögzítjük, és azokat a jogvita teljes időtartama alatt, valamint a fellebbezési határidő lejártáig tároljuk.

4.4. Amennyiben az adatfeldolgozás a 2.1. pontban leírt egyéb célokra történik, az adatokat a vállalati adatbázisban rögzítjük, és a 4.1. pontban megjelölt időszakig vagy addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását.

4.5. A fent említett megőrzési idők lejárta után az adatokat megsemmisítjük vagy anonimizáljuk.

5. AZ ADATKÖZLÉS JELLEGE ÉS A KÖZLÉS MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

5.1. A WYSER weboldalon a regisztrációs űrlapon csillaggal megjelölt adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a WYSER az 1. pontban leírtak szerint végre tudja hajtani az Ön regisztrációját. Ha a kért adatok szolgáltatását Ön megtagadja, a WYSER nem tudja végrehajtani az Ön regisztrációját a weboldalon keresztül.

5.2. A weboldalon található adatlapon csillaggal megjelölt adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a WYSER végre tudja hajtani az 1. pontban leírt keresési és kiválasztási eljárásokat. Ha a kért adatok szolgáltatását Ön megtagadja, a WYSER az Ön álláspályázatát nem tudja figyelembe venni.

5.3. A fenti 2. pontban ismertetett adatok megadása nem kötelező. Ha ezeket az adatokat nem adja meg vagy nem adja meg hozzájárulását, ez nem befolyásolja az Ön regisztrációját a WYSER weboldalon, és nem akadályozza meg a WYSER-t abban, hogy a keresési és kiválasztási eljárásokat végrehajtsa.

6. FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK

Az adatfeldolgozási eljárás a helyesség, törvényesség, átláthatóság és az adatok minimalizálása elvein alapul (tervezésbe beépített adatvédelem). Az adatokat manuálisan vagy automatizált módszerekkel lehet feldolgozni, ezzel lehetővé téve azok tárolását, feldolgozását és továbbítását; mindez olyan megfelelő technikai és szervezeti módszerekkel történik, amelyek garantálják a rendszerek és szolgáltatások biztonságát, titkosságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását és ellenálló-képességét, valamint megakadályozzák az adatok elvesztését, megsemmisülését, illetéktelen megszerzését, nyilvánosságra hozatalát vagy jogellenes felhasználását, olyan észszerű intézkedések mellett, amelyek biztosítják azon adatok azonnali törlését vagy helyesbítését, amelyek nem alkalmasak arra a célra, amelyre azokat feldolgozni kívánják.

7. ADATÁTVEVŐK

7.1. Az Ön adatait csak a fent felsorolt célokra dolgozhatják fel a vállalati osztályok erre felhatalmazott alkalmazottai. A kérdéses alkalmazottak megfelelő működési utasításokat kaptak az általuk elvégzendő feladatokról.

7.2. A WYSER az 1. pontban leírt célokra a következő feleknek továbbíthatja az Ön személyes adatait:

–  Ügyfélvállalatok vagy szervezetek

–  Munkaügyi Minisztérium

–  Állami szervek az aktív foglalkoztatáspolitikák vagy intézkedések tekintetében

–  Más piaci szereplők társulások esetében

–  Jogi tanácsadók

–  Oktatási szervezetek

–  Csoport-tagvállalatok Magyarországon vagy külföldön

A WYSER az Ön személyes adatait a fenti 3. pontban leírt célokra továbbíthatja a csoport-tagvállalatoknak Magyarországon vagy külföldön.

7.3. Személyes adatait kifejezetten adatfeldolgozóként megjelölt külső felek is feldolgozhatják, akik a WYSER számára az alábbiakat szolgáltatják:

–  Weboldalkezelési és -karbantartási szolgáltatások

–  Pályázói adatbázis-kezelési és -karbantartási szolgáltatások

–  Nyilvántartási szolgáltatások

–  Üzenetküldési szolgáltatások

–  Piackutatási szolgáltatások

7.4. Az adatátvevők frissített listája elérhető a székhelyünkön vagy egy e-mail küldésével a hu.privacy@gigroup.com címre.

7.5. A pályázók által szolgáltatott személyes adatok nem adhatók ki.

8. ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL

8.1. Az Ön adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli társaságoknak, konkrétabban a következőknek:

a.Argentínába és Svájcba, amelyek adatvédelmi szintjét az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke alapján kielégítőnek tartja

b.Brazíliába, Kínába, Kolumbiába, Hongkongba, Indiába, Montenegróba, Oroszországba, Szerbiába és Törökországba, feltéve, hogy a WYSER és az adatátvevő az Európai Bizottság által a GDPR 46. cikk 2. pont c) és d) bekezdése szerint elfogadott vagy jóváhagyott általános szerződési feltételeket írnak alá.

8.2. A védelmi szintek megfelelőségére vonatkozó határozatok a következő linkeken tekinthetők meg: Svájc: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj

Argentína: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

A szabványos szerződési feltételek a következő linken tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

9. AZ ÉRINTETT JOGAI

9.1. Az érintettek esettől függően a GDPR 15–22. cikkeiben leírt jogokkal rendelkeznek.

9.2. Pontosabban, az érintettek a GDPR 18. cikkében leírt esetekben kérhetik az adatkezelőtől az adataikhoz való hozzáférést, adataik törlését, a pontatlan adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését és az adattovábbítás korlátozását[1].

9.3. Az érintettek bármikor tiltakozhatnak írásban – postai úton a fent megadott címen vagy e-mailen a hu.privacy@gigroup.com e-mailcímen vagy a nekik kiküldött kommunikációs anyagban az erre a célra szerepeltetett linkre kattintva – az adatkezelés ellen, amennyiben meglátásuk szerint a személyes adataik közvetlen ügyfélszerzési célokra kerülnek felhasználásra.

9.4. Ha az adattovábbításnak a GDPR 20. cikke szerinti feltételei teljesülnek[2], az érintettek jogosultak az adatkezelő részére átadott adatok másolatát egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban megkapni, és – ahol technikailag megvalósítható – kérhetik személyes adataiknak az egyik adatkezelőtől a másiknak történő átadását.

9.5. Az érintett bármikor jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1363 Budapest, Pf. 9.; cím: Bp: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu), továbbá élhet a vonatkozó jogszabályok által biztosított egyéb jogorvoslati lehetőségekkel is.

9.6. Ezeket a jogokat az alábbiakban megadott címre megküldött írásbeli értesítéssel vagy a következő címre megküldött e-mail üzenettel lehet gyakorolni: hu.privacy@gigroup.com. Ha az erre irányuló kérelmet elektronikus úton nyújtják be, akkor az adatokat általánosan használt elektronikus formátumban fogják kiadni.

10. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

10.1. Az érintettnek jogában áll bármikor visszavonni az általa megadott hozzájárulást, ehhez egy e-mailt kell elküldeni a hu.privacy@gigroup.com címre.

10.2. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a visszavonás előtt az Ön által megadott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségére.

11. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

A személyes adatok kezelője a Wyser Search Hungary Kft., jogi képviselőjének személyében.

12. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi címen léphet kapcsolatba: Piazza IV Novembre n. 5, 20124 Milano, vagy e-mailben: dpo@gigroup.com

ADATKEZELŐ

[1]Ha:

а). az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát azon időszak alatt, amely ahhoz szükséges, hogy az adatkezelő ellenőrizhesse a szóban forgó adatok pontosságát

b). a feldolgozás jogellenes, és az érintett nem engedélyezi a személyes adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását

c). akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra feldolgozási célokból, ha az érintettnek be kell szereznie a személyes adatokat valamely jogának jogi eljárásban történő biztosításához, gyakorlásához vagy védelméhez

d). az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint kifogásolja az adatfeldolgozást, miközben várja a döntést arról, hogy az adatkezelő jogos érdekei megelőzik-e az érintett jogos érdekeit

[1]Ha a feldolgozás a GDPR 6.1.a) pontjának vagy 9.2.a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6.1.b) pontja szerinti szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik.