Felhasználási feltételek

A WEBPORTÁL HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI [myWyser]

A jelen általános felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek”) szabályozzák a 1053, Budapest, Károlyi utca 12. székhelyű Wyser Search Hungary Kft. („Társaság”) által üzemeltetett hu.mywyser.com webportálhoz („Webportál”) kapcsolódó szolgáltatások („Szolgáltatások”) jelöltek („Felhasználó”) általi igénybevételének (ideértve az ahhoz való hozzáférést) szerződéses feltételeit.

1. Hatály

1.1. A jelen Felhasználási feltételek a Társaság és a Felhasználó közötti minden olyan interakcióra vonatkoznak, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Webportállal és az alább meghatározott Tartalommal kapcsolatosak.

1.2. A Felhasználó beleegyezik, hogy a Webportált és annak Tartalmát a Webportál használatának időpontjában hatályos Felhasználási feltételek teljes ismeretében és azok teljeskörű elfogadásával használja.

1.3. A Társaság saját belátása szerint módosíthatja a Felhasználási feltételeket, amelyek a Webportálon való közzététellel a Felhasználó számára kötelező érvényűvé válnak.

2. Hozzáférés a Webportálhoz

2.1. A Társaság a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Webportált és az összes kapcsolódó tartalmat, szolgáltatást, információt és funkciót („Tartalom”) a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseivel és az alábbi 4. pontban ismertetett regisztrációs eljárással összhangban.

2.2. A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül (i) felfüggessze, megszakítsa és/vagy korlátozza a Webportálhoz és a Tartalomhoz való hozzáférést és annak használatát, akár részben is, (ii) módosítsa a Webportált, annak Tartalmát és a jelen Felhasználási feltételeket. A módosított Felhasználási feltételek a Webportálon való közzétételük pillanatától kezdve érvényesek. A Felhasználó köteles rendszeresen áttekinteni a jelen Felhasználási feltételeket, hogy tudomásul vegye a módosításokat vagy frissítéseket, amelyek a weboldalon való közzétételt követően automatikusan elfogadottak és kötelezőek a Felhasználó számára.

3. A Webportálon történő regisztráció felfüggesztése és törlése

3.1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Webportálhoz és annak tartalmához való hozzáférést és annak használatát bármikor és bármilyen okból felfüggessze, valamint a Felhasználót a Webportálról tiltakozási jog nélkül törölje abban az esetben, ha:

– a Felhasználó megszegi a jelen Felhasználási feltételeket;
– a Felhasználó a Webportált és annak Tartalmát illegális célokra használja és/vagy illegális vagy harmadik felek jogait sértő tartalmakat terjeszt a világhálón;
– a Felhasználó 18 (tizennyolc) hónapnál hosszabb ideig inaktív;
– azt hatóság írja elő.

4. A Webportál használata

4.1. A Webportál és annak Tartalmának használata a Felhasználók számára a regisztráció befejezése után engedélyezett, az alábbiakban meghatározott eljárások szerint.

Jelöltek
A jelölteknek ki kell tölteniük a regisztrációs űrlapot a Webportál megfelelő részén, el kell olvasniuk és ez kell fogadniuk az Adatvédelmi Tájékoztatót – a szükséges hozzájárulásokat külön pipa elhelyezésével (check box kitöltésével) kell megadniuk – és a Felhasználási feltételeket. A regisztráció végén a jelölt a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre egy e-mailt/értesítést kap, amely tartalmaz egy linket, amelyen keresztül meg tudja adni a jelszót a Webportálhoz való hozzáféréshez. A rendszer lehetővé teszi a jelölt azonosítását az e-mail címen keresztül, ezért nem lehetséges két fiókot létrehozni ugyanazzal az e-mail címmel.
A Webportál zárt részéhez való hozzáféréssel a jelöltek igénybe vehetik a nekik szóló szolgáltatásokat, beleértve az állásajánlatok megtekintését és az ezekkel kapcsolatos közlemények fogadását, a konkrét érdeklődési körükbe tartozó állásokra való jelentkezést, szakmai profiljuk frissítését, az álláskereséshez szükséges hasznos útmutatások megtekintését stb. Abban az esetben, ha egy jelölt úgy dönt, hogy benyújtja jelentkezését, a Társaság nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a felvételi eljárással kapcsolatban, ideértve a jelölt kiválasztását, az interjút és a tényleges állásajánlatot. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem szavatolja és nem vállal semmilyen felelősséget a kiválasztási és felvételi folyamat kimenetelére vonatkozóan, beleértve a harmadik fél ügyfélcégek által végzett felvételi folyamatot is.

5. A Felhasználó kötelezettségei és felelőssége

5.1. A Felhasználó kizárólagosan felelős a Webportál és annak Tartalmának használatáért, és a hozzáférés révén elfogadja és szavatolja, hogy azokat a törvény által megengedett jogszerű célokra, a jóhiszeműség és tisztesség követelményei szerint használja, a Társaság és/vagy harmadik felek jogainak sérelme nélkül, és minden esetben a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban.

5.2. A Webportálhoz és a Tartalomhoz való hozzáféréssel a Felhasználó vállalja, hogy nem tesz olyan lépéseket, amelyek sérthetik a Társaság hírnevét, érdekeit és/vagy jogait. A Felhasználó vállalja továbbá, hogy tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely károsíthatja, lehetetlenné teszi vagy túlterheli, illetve bármilyen módon akadályozhatja a Webportál más felhasználók általi rendes használatát.

5.3. A Felhasználó vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja a Társaságot minden olyan követelés, kérelem, panasz vagy hátrányos következmény alól, amely abból ered, hogy a Felhasználó a Webportált és a Tartalmat a fent említett rendelkezéseknek nem megfelelő módon használja.

5.4. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztrációs folyamat során megadott és/vagy az egyes űrlapok vagy szerződési feltételek kitöltésével közölt valamennyi információ helytálló, pontos és teljes. A Társaság saját belátása szerint megakadályozhatja a Webportálhoz való hozzáférést az érintett fiókjának deaktiválásával és/vagy törlésével, ha úgy tűnik, hogy az érintett hiányos, elavult vagy hamis személyes adatokat adott meg.

5.5. A Felhasználónak titokban kell tartania a személyes területéhez való hozzáféréshez szükséges hitelesítő adatokat, teljes és kizárólagos felelősséget vállalva azokért. A Felhasználó kizárólagosan felelős a fiókján keresztül végzett minden műveletért. A hitelesítő adatok helytelen használatából eredő bármilyen kár, beleértve a harmadik fél általi használatot is, kizárólag a Felhasználót terheli, aki ezennel kijelenti, hogy mentesíti és kártalanítja a Társaságot minden olyan követelés alól, beleértve a kártérítést is, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett használathoz kapcsolódik.

5.6. Abban az esetben, ha a Felhasználó tudomást szerez a hozzáférési adatok jogosulatlan használatáról, haladéktalanul értesítenie kell a Társaságot, és haladéktalanul meg kell változtatnia jelszavát a Webportálon található jelszó-visszaállítási rendszer által megadott utasításokat követve.

5.7. A Felhasználó szavatolja, hogy a Webportálra benyújtott vagy feltöltött anyagok („Anyag”) (i) jogszerűek és pontosak, (ii) megfelelnek minden jogszabálynak és előírásnak, (iii) nem sértik a felhasználásra vonatkozó vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogát, (iv) nem valósítanak meg rágalmazást, nem obszcének, sértőek, vagy pornográf tartalmúak, (v) nem tartalmaznak hibákat vagy vírusokat, és (vi) nem csalárdak. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság fenntartja a jogot, hogy bármilyen Anyagot eltávolítson a Webportálról, ha úgy véli, hogy a Felhasználó megsérti a fenti feltételeket.

5.8. A Felhasználó az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, visszavonhatatlan és korlátlan engedélyt ad a Társaságnak az Anyag bármilyen célú felhasználására, közzétételére, másolására, módosítására, megjelenítésére, továbbítására és/vagy terjesztésére (együttesen: „az Anyag felhasználása”), feltéve, hogy a személyes adatokat a Társaság mindenkor az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

6. Fiók törlése a Felhasználó által

6.1. A Felhasználó bármikor kérheti fiókjának törlését a Webportálról a Webportálon megadott utasítások követésével.

7. Üzleti kapcsolatok hiánya

7.1. A Webportál és annak tartalma nem szolgál semmilyen kereskedelmi kapcsolat létrehozására a Felhasználó és a Társaság között.

7.2. A Webportálon található Tartalom nem értelmezhető a Társaság által történő vásárlásra, átruházásra vagy tárgyalásra vonatkozó ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak, sem pedig bármilyen kereskedelmi műveletre való felhívásnak.

8. Szellemi tulajdonjogok

8.1. A Webportálhoz és annak Tartalmához kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdonjog (beleértve a logókat, védjegyeket, megkülönböztető jeleket és elrendezéseket) a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi és fogja képezni. A jelen Felhasználási feltételek, illetve a Webportál és a Tartalom használata semmilyen körülmények között nem ruházza a Felhasználóra a szellemi tulajdonjogokat. Ezért a Felhasználó számára tilos a Webportál bármely tartalmának reprodukálása, átalakítása, terjesztése, közzététele, hozzáférhetővé tétele, kivonatolása, módosítása, felhasználása, újraküldése és/vagy újrafelhasználása bármilyen más módon, bármilyen eszközzel vagy eljárással, kivéve a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott helyzetekben.

8.2. A Felhasználó visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható és al-licenszbe nem adható joggal rendelkezik a Webportálhoz és annak Tartalmához való hozzáférésre és annak használatára, amely a következőkre korlátozódik: (i) a pályázók számára személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra; (ii) a toborzók számára olyan jelöltekkel kapcsolatos toborzási célú felhasználásra, akik megosztották adataikat a Társasággal vagy a Webportálon keresztül (azaz többek között, hogy a Társaságban nem tag toborzók hozzáférhetnek az ilyen információkhoz, és azokat kizárólag konkrét álláshirdetésekhez használhatják, anélkül, hogy az ilyen információkat nyilvánosságra hoznák, az adatbázis részeit másolnák vagy azokat másoknak nyújtott szolgáltatások népszerűsítésére használnák); és (iii) az (i) és (ii) pontban foglaltak kivételével kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra.

8.3. A Webportálról letölthetővé tett bármely szoftverre – amennyiben az ilyen szoftverre vonatkozóan végfelhasználói licencszerződés van érvényben – az ilyen végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak, a jelen Felhasználási feltételeket kizárva. Ha bármilyen okból nincs licencszerződés, vagy az ilyen végfelhasználói licencszerződés nem végrehajtható, az ilyen szoftver használatára a jelen Felhasználási feltételek vonatkoznak.

8.4. A Webportálnak és a Tartalomnak a jelen 8. pontban foglaltaktól eltérő használata (beleértve a Webportál egy oldalának közzétételét, megtekintését, a spammelést, a Denial of Service támadásokat, a spideringet, a mesterséges intelligenciát, a Webportál teljesítményét csökkentő eszközöket, a gyűjtést, módosítást, keretezést, továbbítást vagy terjesztést) (i) a Társaság előzetes jóváhagyása nélkül nem megengedett, és (ii) szellemi tulajdonjogok megsértését és/vagy bűncselekményt jelenthet, és/vagy kártérítési igényt eredményezhet.

8.5. A Felhasználó vállalja, hogy betartja a Webportállal kapcsolatban megadott összes utasítást, valamint a Webportál használatával kapcsolatos összes alkalmazandó jogszabályt és előírást.

9. Személyes adatok kezelése

9.1. A Társaság vállalja, hogy betartja a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabályban foglaltakat.

9.2. A Társaság vállalja, hogy megfelelő biztonsági intézkedések elfogadásával eleget tesz a személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek, beleértve a Felhasználó személyes adatainak gyűjtését és felhasználását.

10. A felelősség korlátozása

10.1. A Társaság kifejezetten kizárja a felelősséget a Tartalomban és a Webportálon található hibákért és/vagy mulasztásokért.

10.2. Amennyiben a Webportál harmadik felek által rendelkezésre bocsátott más weboldalakra és forrásokra mutató linkeket tartalmaz, az ilyen linkek és források kizárólag tájékoztató jellegűek. Bármely link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Társaság jóváhagyja az ilyen harmadik fél weboldalakat és az azokon található információkat.

10.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webportál és a Tartalom használata az ő kizárólagos és teljes felelősségére történik. Ezért a Társaság semmilyen módon nem vonható felelősségre a Felhasználó és/vagy harmadik fél által a Webportál használata és/vagy használhatatlansága miatt és/vagy annak során elszenvedett késedelmek, üzemzavarok és megszakítások esetén.

10.4. A Társaság semmilyen módon nem vállal felelősséget semmilyen sérülésért, halálesetért, költségért, közvetlen, közvetett vagy következménykárért (beleértve, de nem kizárólagosan, a gazdasági veszteség, a nyereség/esélyek elvesztése, az üzletmenet megszakadása, az információ elvesztése vagy bármely más gazdasági veszteség), amely a Webportál használatából vagy a Webportálra való támaszkodásból ered, beleértve a számítógépes vírusokat is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Webportál használata során vírusirtó programot használjon.

10.5. A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Társaságot minden olyan költség, kiadás, felelősség, sérülés, kár, követelés, igény, eljárás alól, beleértve az ügyvédi költségeket is, amelyek a Társaságot (i) az anyagok jogellenes felhasználása vagy (ii) a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt terhelik.

10.6. A Társaság semmilyen módon nem vállal felelősséget a Felhasználási Feltételekből eredő kötelezettségek be nem tartásáért, amennyiben a be nem tartás előre nem látható körülmények és/vagy vis maior, üzemzavarok, túlterhelések, akár a telefon-, áram- és hálózati vonalüzemeltetők átmeneti üzemzavarai, valamint a szerverein kívüli és harmadik fél által kezelt szolgáltatások hibás működése miatt következik be.

11. Alkalmazandó jog és joghatóság

11.1. A Felhasználási feltételek kizárólag a magyar jog hatálya alá tartoznak.

11.2. A Felhasználási Feltételek vagy azok bármely részének létezésével, értelmezésével, végrehajtásával vagy érvényességével kapcsolatos bármely vita és/vagy a Felhasználó és a Társaság között felmerülő bármely vita, amely közvetlenül vagy közvetve a Webportállal, a Felhasználási Feltételekkel, a Webportál használatával, a Tartalommal és az Anyagok használatával kapcsolatos, a fővárosi bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik.

12. Záró rendelkezések

12.1. A Felhasználási feltételek jelentik a teljes megállapodást a Felhasználó és a Társaság között a Webportál és annak Tartalmának használatára vonatkozóan.

12.2. Ha a Felhasználási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul egy adott joghatóságban, ez nem érinti ugyanazon rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát más joghatóságban, illetve a Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát.

12.3. A Társaság a Felhasználási feltételek bármely rendelkezése és/vagy a Felhasználó által elkövetett bármely jogsértés vagy mulasztás tekintetében tett kifejezett vagy hallgatólagos jogról történő lemondása nem minősül végleges lemondásnak, és semmilyen esetben sem zárja ki a Társaságot a Felhasználási feltételek rendelkezéseinek későbbi érvényesítéséből vagy a Felhasználó későbbi jogsértései vagy mulasztásai esetén történő fellépésből.

13. Kapcsolat

13.1. A Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármilyen kérés alábbi e-mail címen tehető fel: hu.info@wyser-search.com, valamint bármilyen további információ ezen az e-mail címen kérhető.