TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓAN

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓAN

2016/679 (EU) RENDELET („GDPR”) 13 CIKK

 

ADATKEZELŐ

Wyser Search Hungary Kft („Wyser” vagy „Társaság”)

székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.

e-mail cím: hu.privacy@gigroup.com

ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐ

az „Adatvédelmi tisztviselő részére” címezve, Piazza IV Novembre 5, 20124 Milanó, Olaszország

e-mail cím: dpo@gigroup.com

MIÉRT KERÜLNEK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSRE ÉS

MELY FELTÉTELEK ESETÉN MINŐSÜL AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰNEK?

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

1. A jelölt értesítésére szolgáló rendszeres tájékoztatások

A jelölteknek rendszeres tájékoztatás keretében küldünk értesítéseket adminisztráció során vagy közvetlen kapcsolatfelvétel útján automatikus kapcsolatfelvételi eljárások (e-mail, SMS) igénybevételével.

Az adatkezelés jogalapja, amely a felhasználást legitimálja, a hozzájárulás. Az adatok fenti célok érdekében történő kezeléséhez való hozzájárulás megadása teljes mértékben opcionális.

A hozzájárulás visszavonásáig

2. A Társaság által folytatott marketing tevékenység

Tájékoztató és promóciós anyagok küldése a Társaság által kínált szolgáltatásokra (munkaerő-kölcsönzés, keresés és kiválasztás) vonatkozóan tanulmánykészítés, statisztikai- és/vagy piackutatás vagy a Társaság által szervezett rendezvények céljára hagyományos kapcsolatfelvétel útján (postai küldeményben vagy telefonon) és automatizált kapcsolatfelvételi módokon (e-mail, SMS, MMS útján vagy azonnali üzenetküldő rendszereken keresztül),

Az adatkezelés jogalapja, amely a felhasználást legitimálja, a hozzájárulás. Az adatok fenti célokra történő felhasználásához való hozzájárulás megadása teljes mértékben opcionális.

3. A Gi-csoportba tartozó más társaságok marketing tevékenysége

Tájékoztató és promóciós anyagok küldése a vállalatcsoportba tartozó más – akár EU-n belül székhelyű, akár azon kívüli – társaság által kínált szolgáltatásokra vonatkozóan (különösen HR tanácsadás és képzés, HR-tevékenység kiszervezése, tevékenység-áthelyezés támogatása, munkaerő felkutatása és kiválasztása, vezetőkeresés, terepmarketing) vagy tanulmányok készítése, statisztikai és / vagy piackutatások vagy a társaságok által szervezett rendezvények céljára  hagyományos kapcsolatfelvétel útján (postai küldeményben vagy telefonon) és automatizált kapcsolatfelvételi módokon (e-mail, SMS, MMS útján vagy azonnali üzenetküldő rendszereken keresztül).

Az adatkezelés jogalapja, amely a felhasználást legitimálja, a hozzájárulás. Az adatok fenti célokra történő felhasználásához való hozzájárulás megadása teljes mértékben opcionális.

A fent meghatározott megőrzési időszakok lejártakor a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek a törlési és biztonsági mentési eljárásoknak megfelelően.

 

 

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat csak a Társaság azon részlegeinél dolgozó munkavállalók kezelhetik, akik erre jogosultsággal rendelkeznek, mivel ők felelnek a fent meghatározott célokért. Ezek az alkalmazottak megkapták a megfelelő utasításokat erre vonatkozóan. A Társaság a személyes adatokat csak a fenti 3. pontban meghatározott célok elérése érdekében teheti a Cégcsoportba tartozó külföldi társaságok számára megismerhetővé.

A Személyes adatokat külső, kifejezetten Adatfeldolgozónak kijelölt szervek is kezelhetik; ezek a Társaság részére a következő szolgáltatásokat nyújtják:

•        tanácsadási szolgáltatások;

•        ügyfél adatbázis kezelési és karbantartási szolgáltatások

•        dokumentumkezelési (iktatási) szolgáltatások;

•        kommunikáció elküldését lehetővé tévő szolgáltatások;

•        piackutatási szolgáltatások.

Az adatok címzettjeinek listája folyamatosan frissül; erről könnyen és ingyenesen értesülhet, amennyiben erre vonatkozóan írásbeli kérelmet terjeszt elő az Adatkezelőnél vagy e-mailt küld a hu.privacy@gigroup.com címre.

ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintettek kérhetik az Adatkezelőtől, hogy az biztosítson hozzáférést a személyes adataikhoz, kérhetik azok törlését, helyesbítését vagy kiegészítését, valamint azok korlátozását is a GDPR által meghatározott esetekben.

Amennyiben az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásának a GDPR 20. cikkében meghatározott feltételei fennállnak, úgy az Érintettek kérhetik az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő számára biztosított adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkaphassák, és amennyiben ez technikailag kivitelezhető, akkor azt is kérhetik, hogy az Adatkezelő ezeket akadálytalanul továbbítsa egy másik adatkezelő részére.

Ezek a jogok írásban gyakorolhatók – a kérés postai úton a fent megjelölt címre történő elküldésével vagy e-mailen annak következő e-mail címre történő elküldésével: hu.privacy@gigroup.com. Ha valamely kérés elektronikus úton kerül benyújtásra, akkor a tájékoztatást általánosan használt elektronikus formában adjuk meg.

Ön bármikor jogosult az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság panaszt benyújtani (1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu), valamint élhet a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb jogorvoslati eszközökkel is.

 

KÖZVETLEN ÜGYFÉLSZERZÉSI CÉLÚ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁSI JOG

Az érintettek bármikor tiltakozhatnak írásban – postai úton a fent megadott címen vagy e-mailen a hu.privacy@gigroup.com e-mailcímen vagy a nekik kiküldött kommunikációs anyagban az erre a célra szerepeltetett linkre kattintva – az adatkezelés ellen, amennyiben meglátásuk szerint a személyes adataik közvetlen ügyfélszerzési célokra kerülnek felhasználásra.

 

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Az Érintettek jogosultak bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat írásban a fent meghatározott címre postai úton elküldött levélben vagy a hu.privacy@gigroup.com címre elküldött e-mailen vagy a részükre elküldésre kerülő anyagban az erre célra szerepeltetett linkre történő kattintással.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

 

AZ ADATOK EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Az adatok külföldre, az Európai Unión kívüli országokba is továbbításra kerülhetnek, különösen

a.      Argentínába és Svájcba, amely országokra vonatkozóan az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozatot hozott (megállapította, hogy ezen országok megfelelő védelmi szintet biztosítanak)

b.      Brazíliába, Kínába, Kolumbiába, Hong Kongba, Indiába, Montenegróba, Oroszországba, Szerbiába és Törökországba azt követően, hogy a Wyser a GDPR 46. cikk (2) bek. c) és d) ponttal összhangban megállapodást kötött az adatok címzettjével, amely tartalmazza az Európai Bizottság által elfogadott / jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket

A megfelelőségi határozatok az alábbi linkeken érhetők el:

Svájc: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2295

Argentína: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490

Az általános adatvédelmi kikötések az alábbi linken érhetők el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en