TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓAN

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓAN

2016/679 (EU) RENDELET („GDPR”) 13 CIKK

 

ADATKEZELŐ

Wyser Search Hungary Kft (“Wyser”)

székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.

e-mail cím: hu.privacy@gigroup.com

ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐ

Adatvédelmi tisztségviselő [DPO] elérhetősége: 20124 Milanó, Piazza IV Novembre n. 5, Olaszország

e-mail cím: dpo@gigroup.com

MIÉRT KERÜLNEK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSRE ÉS

MELY FELTÉTELEK ESETÉN MINŐSÜL AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰNEK?

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

A személyes adatok a Wyser vagy a Cégcsoportba tartozó társaságok által kínált szolgáltatások iránti érdeklődés kapcsán felmerült információkérések teljesítése céljából kerülnek kezelésre.

Ha az információkérés a Csoportba tartozó valamely másik társaság által kínált szolgáltatásra vonatkozik, akkor a Wyser dönthet úgy is, hogy az érdeklődőnek  megadja az adott társaság elérhetőségeit, de továbbíthatja is az információkérést  közvetlenül az érintett társasághoz, annak érdekében, hogy az minél előbb megadhassa a megfelelő választ.

A szolgáltatások iránti érdeklődés teljesítéséhez szükséges időtartamig.

A személyes adatok kezelésének a jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontjának megfelelően.

 

A fent megadott megőrzési időszakok leteltét követően a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek a technikai törlési és biztonsági mentési eljárásokkal összeegyeztethetően.

 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK KÖTELEZŐ MEGADÁSA

Az adatgyűjtési űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok megadása kötelező. Ezen személyes adatok megadásának megtagadása nem teszi a Wyser számára lehetővé az információkérés teljesítését.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat csak a Társaság azon részlegeinél dolgozó munkavállalók kezelhetik, akik erre jogosultsággal rendelkeznek, mivel ők felelnek a fent meghatározott célokért. Ezek az alkalmazottak megkapták a megfelelő utasításokat erre vonatkozóan.

A személyes adatok a következő, önálló adatkezelőként eljáró személyek vagy csoportok számára tehető hozzáférhetővé:

•        A Cégcsoportba tartozó magyarországi és külföldi társaságok, beleértve az Európai Unión kívülieket is, amennyiben az információkérés a Cégcsoportba tartozó más társaságok által kínált szolgáltatásra vonatkozik.

A személyes adatokat – az Adatkezelő nevében – Adatfeldolgozóként kijelölt személyek is kezelhetik, akiket az Adatkezelő megfelelő utasításokkal látott el. Ebbe a körbe tartoznak a következő kategóriákba tartozó alanyok:

•        IT-szolgáltatásokat nyújtó társaságok;

•        Létesítménykezelő és karbantartási szolgáltatásokat nyújtó társaságok.

Az adatok címzettjeinek listája folyamatosan frissül; erről könnyen és ingyenesen értesülhet, amennyiben erre vonatkozóan írásbeli kérést terjeszt elő az Adatkezelőnél vagy e-mailt küld a hu.privacy@gigroup.com címre.

AZ ADATOK EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Az adatok az Európai Unión kívüli országokba is továbbíthatók, különösen

a.      Argentínába és Svájcba, amely országokra vonatkozóan az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozatot hozott (megállapította, hogy ezen országok megfelelő védelmi szintet biztosítanak)

b.      Brazíliába, Kínába, Kolumbiába, Hong Kongba, Indiába, Montenegróba, Oroszországba, Szerbiába és Törökországba azt követően, hogy a Wyser a GDPR 46. cikk (2) bek. c) és d) ponttal összhangban megállapodást kötött az adatok címzettjével, amely tartalmazza az Európai Bizottság által elfogadott / jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket

A megfelelőségi határozatok az alábbi linkeken érhetők el:

Svájc: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2295

Argentína: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490

Az általános adatvédelmi kikötések az alábbi linken érhetők el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

ÉRINTETTI JOGOK

Ön kérheti az Adatkezelőtől, hogy biztosítson hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kiegészítését, valamint azok korlátozását is a GPDR által meghatározott esetekben.

A fentieken kívül, azokban az esetekben, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik, akkor Ön élhet az adathordozhatósághoz való jogával, másképpen fogalmazva kérheti az Adatkezelőtől, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban Ön kaphassa meg az adatokat, ill. azt is kérheti, hogy amennyiben az technikailag kivitelezhető, akadály nélkül továbbítsa azokat egy másik adatkezelőhöz.

Ön bármikor jogosult az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság panaszt benyújtani (1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu), valamint élhet a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb jogorvoslati eszközökkel is.

A fenti jogok úgy gyakorolhatók, ha írásban elküldi a kérését az Adatkezelő részére annak fentiekben meghatározott címére vagy e-mailben a hu.privacy@gigroup.com címre.